De factuur is een belangrijk document in de btw. Niet voor niets zijn daar de nodige voorwaarden aan verbonden. Maar wat als uw factuur niet aan alle voorwaarden voldoet? Hoe zit het eigenlijk met elektronisch factureren?

Hoeksteen.
Waar het gezin de hoeksteen van de samenleving wordt genoemd, neemt de factuur deze plaats voor de btw in. Het is een belangrijk controlemiddel voor de Belastingdienst. Zowel bij de ondernemer die de factuur opstelt, als bij zijn afnemer die de btw in aftrek brengt.

Voorwaarden
Uw facturen moeten aan een heel wat voorwaarden voldoen. Naast uw naam, vestigingsadres en die van uw afnemer, moet u ook denken aan:

 • uw btw-nummer en soms dat van uw afnemer;
 • heldere omschrijving van leveringen/diensten;
 • vergoeding per btw-tarief of vrijstelling;
 • btw-tarief en btw-bedrag;
 • toepassing vrijstelling of bijzondere regelingen, zoals de verleggingsregeling (‘btw-verlegd’), intracommunautaire regeling, marge- of reisbureauregeling (‘bijzondere regeling gebruikte goederen/kunstvoorwerpen/voorwerpen van verzameling of antiquiteiten/reisbureaus’);
 • ‘factuur uitgereikt door afnemer’, indien van toepassing;
 • de gegevens van uw fiscaal vertegenwoordiger (veelal internationaal).

Een collega van u met een Vof meldde zich met een vraag. Zijn adviseur had beweerd dat een foute tenaamstelling op een factuur geen punt was. Is de naamsvermelding van één vennoot op de factuur dan fiscaal reeds voldoende?

Wat was de vraag?
Als u als ondernemer uw beroep uitoefent via een Vof, dan is voor de btw de Vof ‘de ondernemer’. Zo is het de Vof die de eventueel verschuldigde btw moet afdragen en de verrekenbare btw op kosten in aftrek kan brengen. Maar wat nu als er een factuur op uw naam is uitgesteld en niet op naam van de Vof? Mag u de btw hiervan nu wel of niet in aftrek nemen? En wat met de inkomstenbelasting? Mag u deze kosten wel of niet zakelijk opvoeren?

Factuur op naam van de vennoot
Btw op factuur.
Een Vof mag de btw op de zakelijke kosten die de vennoten op eigen naam hebben gemaakt in aftrek brengen. Zolang de facturen maar in de boekhouding van de Vof worden opgenomen, is de btw aftrekbaar. Dit zelfde geldt ook voor zakelijke abonnementen die op naam van een vennoot zijn afgesloten. Let op. Voor investeringsgoederen gelden andere regels. Maar als een investeringsfactuur op naam van een vennoot is uitgesteld, dan is door een speciale regeling van de staatssecretaris van Financiën onder bepaalde voorwaarden de aftrek van btw wel goedgekeurd.

Er kunnen ook niet-fiscale redenen zijn waarom een factuur niet op naam van een Vof staat, bijvoorbeeld omdat bij sommige diensten een bedrijfsnaam betekent dat er een ‘zakelijk’ contract moet worden gesloten tegen soms hogere kosten. Daarover een volgende keer meer.

Wat houdt die regeling in?
Zo mag de Vof in de volgende situaties de btw van investeringsgoederen in aftrek brengen, ook als de factuur op naam van een vennoot staat:

 1. als het investeringsgoed binnen de Vof gebruikt wordt voor met btw-belaste prestaties, als de speciale regeling niet kan worden toegepast en als u als vennoot voor het gebruik van uw investeringsgoed binnen de Vof geen vergoeding van de Vof ontvangt. Als u het investeringsgoed bijvoorbeeld tegen een vergoeding verhuurt aan de Vof, is de speciale regeling niet van toepassing, tenzij de vergoeding winstafhankelijk is gemaakt;
 2. als de Vof de btw alle rechten en verplichtingen met betrekking tot het investeringsgoed op zich neemt. Dit betekent onder andere dat bij verkoop van het investeringsgoed de Vof in beginsel een btw-factuur uit zal moeten reiken;
 3. de Vof zal ook moeten controleren en bijhouden of de btw terecht in aftrek is gebracht. De facturen die betrekking hebben op het investeringsgoed, dienen te worden opgenomen in de boekhouding van de Vof.

Verstandiger?
Bij samenwerkingsverbanden verdient de tenaamstelling van het samenwerkingsverband de voorkeur. Zo voorkomt u discussies en komt de aftrek van btw niet in het geding. Tip. Voorkom al dat fiscale gedoe en zorg dat u altijd btw-nota’s ontvangt waarop de naam van uw Vof (bedrijf) staat en niet uw eigen naam.

En voor de inkomstenbelasting (IB)?
Voor de IB moet u aannemelijk maken dat het zakelijke kosten betreft voor de Vof. Voor gemengde kosten of kosten waar een privékarakter aan hangt, wordt het aantonen van zakelijk nut lastiger als de factuur op naam van een vennoot is uitgesteld. Daarom geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen.

Als een factuur voor uw bedrijf een keer op uw naam is gesteld, is er nog geen man overboord voor de aftrek van btw en de kostenaftrek in de IB. Voorkom echter dat daar lastige vragen over ontstaan bij een controle en zorg ervoor dat inkomende facturen altijd op naam van uw bedrijf zijn gesteld.

 

Bron: Tips en Advies

Als u als zzp’er een onderneming heeft, moet u over uw omzet belasting betalen. Maar hoe zit dat met de kosten die u maakt? Kan uw opdrachtgever die onbelast aan u vergoeden, net als bij een werknemer? Hoe gaat dat eigenlijk?

U wordt als zzp’er ingehuurd.
De zakelijke kosten die een zzp’er maakt, kunnen niet belastingvrij vergoed worden door de opdrachtnemer. Deze ontvangt dus altijd een factuur inclusief alle kosten. Deze kosten komen wel in aftrek van de winst, waardoor hetzelfde effect bereikt wordt. U betaalt immers belasting over uw netto-opbrengst. Daarvoor is het noodzakelijk dat u uw kosten goed specificeert. Zakelijke kosten zijn namelijk aftrekbaar, maar privékosten niet. Daar tussenin zitten de zogenaamde gemengde kosten. Dit zijn zakelijke kosten waarin ook een privé-element zit. Deze kosten zijn deels aftrekbaar.

Zakelijke kosten
Zakelijke kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van uw inkoop. Voor de schilder zijn dit bijvoorbeeld de kosten van de gebruikte verf en de kwasten. Hiervan zijn de kosten dus gewoon aftrekbaar.

Privékosten?
Privékosten zijn niet aftrekbaar, zoals bijvoorbeeld de kosten van kinderopvang. Zelfs als u van kinderopvang gebruikmaakt vanwege uw werkzaamheden buiten de deur, is dit een privé-uitgave en dus zijn deze kosten niet aftrekbaar. Om u toch in deze kosten tegemoet te komen is de kinderopvangtoeslag uitgevonden.
Gemengde kosten?
Gemengde kosten zijn deels zakelijk, maar kennen ook een privé-element. Denk aan de lunch onderweg naar een klant. U luncht buiten de deur vanwege zakelijke redenen, maar u heeft er ook in privé voordeel van, want u hoeft thuis niet meer te lunchen. Daarom zijn dit soort kosten in beginsel voor 73,5% aftrekbaar. De rest, 26,5%, is niet aftrekbaar, waardoor het voordeel wordt gecompenseerd. U kunt er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500,- niet in aftrek te brengen.
Tip. Dit is alleen voordeliger als al uw gemengde kosten in een jaar meer dan € 16.981,- bedragen. Dat zal voor de meeste zzp’ers niet het geval zijn.

En de btw dan?
Ook voor de btw geldt dat de btw op zakelijke uitgaven verrekenbaar is met de btw die u over uw omzet afdraagt, maar niet de btw over privé-uitgaven. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat u zelf btw-belaste prestaties levert. Gebruikt u goederen zowel zakelijk als privé, dan is alleen de btw op het zakelijke deel aftrekbaar. Zoals de btw op het fototoestel van de fotograaf, die datzelfde toestel ook wel eens privé gebruikt. Het zakelijk en privégebruik moet u dan zo goed mogelijk schatten.
Let op. Houd in de gaten dat voor de aftrek altijd een factuur vereist is die op naam van uw bedrijf staat.

Niet hetzelfde als ...
De regels voor de btw zijn overigens niet gelijk aan die voor de winstbelasting. Zo is de btw op horeca-uitgaven voor uzelf niet aftrekbaar en dus ook niet voor 73,5%.

Zo houdt u het overzicht ...
Zakelijke kosten zijn dus aftrekbaar en verlagen uw winst, maar dan moet u ze wel aan kunnen tonen. Bonnen dient u dus zorgvuldig te bewaren en in te (laten) boeken, zodat bij het doen van uw aangifte duidelijk is welke zakelijke kosten u gemaakt heeft. Zo is het dus belangrijk om te weten of uw factuur van de boekhandel een zakelijk boek betreft of een privé-uitgave, ongeacht of u die kosten doorberekent aan uw klant.

Kosten die u doorberekent aan uw klant, behoren tot uw (belaste) omzet. Of u de kosten die u zelf maakte vervolgens ook van uw winst kunt aftrekken, hangt af van de aftrekbaarheid van die kosten. Zo is het dus belangrijk om te weten of uw factuur van de boekhandel een zakelijk boek betreft of een privé-uitgave.

 

Bron: Tips en Advies

Als uw kind een bedrijf wil starten, kan de financiering hiervan een probleem zijn. Als ervaren ondernemer weet u precies hoe lastig banken soms doen. Hoe kunt u het beste als financier voor de onderneming van uw kind optreden?


Waar gaat het om?


Box 3.
U kunt er natuurlijk voor kiezen uw kind een onderhandse lening te verstrekken. Simpelweg een leningsovereenkomst opmaken en de boel is geregeld. Een nadeel hiervan is dat deze lening onder de vermogensrendementsheffing van box 3 valt. Dit betekent dat u een eventueel verlies niet van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken.

Onzakelijke lening.
Om dit te voorkomen zou u een dergelijke lening natuurlijk kunnen verstrekken vanuit uw eigen vennootschap of IB-onderneming. Let op. Ook dan is het maar de vraag of een verlies fiscaal in aftrek komt. Omdat u in de regel geen volledig zakelijke leningsvoorwaarden kunt afspreken, kan deze lening worden aangemerkt als onzakelijk. Dan is een afwaardering ten laste van de fiscale winst helaas niet mogelijk.


Samen ondernemen


Financierings-CV.
Een mooi alternatief is de zogenaamde financierings-CV. U richt dan samen met uw kind een commanditaire vennootschap op. U wordt de stille vennoot en uw kind de beherend vennoot. Ter financiering van de onderneming brengt u vervolgens de benodigde gelden in. Tip. U hoeft hiervoor niet naar de notaris.
Plussen en minnen.
Het voordeel van een dergelijke opzet is dat u als vennoot meedeelt in de bedrijfsresultaten. Dus wanneer de onderneming slecht loopt, kunt u een verlies in aanmerking nemen in uw belastingaangifte. Dit verlies is verrekenbaar tegen het progressieve belastingtarief van box 1. De rente-inkomsten voor het verstrekte vermogen worden ook in deze box belast.
Willekeurige afschrijving.
Een stille vennoot heeft in tegenstelling tot de beherend vennoot geen recht op zelfstandigenaftrek of opbouw van de fiscale oudedagsreserve. Wel kan er aanspraak worden gemaakt op de investeringsaftrek en willekeurige afschrijving. Zo kan bij forse investeringen het bedrijfsresultaat aanzienlijk worden gedrukt.


Maar ook waakzaamheid geboden


Opgelet!
Als stille vennoot bent u slechts aansprakelijk voor het geld dat u in het samenwerkingsverband heeft ingebracht. De beherend vennoot is net zoals de eigenaar van een eenmanszaak hoofdelijk en dus ook in privé volledig aansprakelijk voor schulden uit de onderneming.
Niet teveel bemoeien.
Het is dan ook zaak dat u te allen tijde als stille vennoot wordt aangemerkt en niet als een beherende. Wanneer u zich namelijk te veel bemoeit met de onderneming, wordt u juridisch toch gezien als een beherend vennoot, met alle gevolgen van dien. Een stille vennoot wordt in ieder geval hoofdelijk aansprakelijk op het moment dat hij:

 • beheerstaken gaat verrichten, zoals onderhandelen met klanten en leveranciers;
 • werkzaam is binnen de CV;
 • zijn naam verbindt aan de CV.

Oogje in het zeil houden.
Het voordeel van een financierings-CV is ook dat u wat dichter op het vuur zit. U heeft inzicht in de administratie en kan zodoende uw eigen investering beter beschermen dan wanneer u enkel een lening heeft verstrekt. Bovendien kunt u uw kind op afstand begeleiden bij zijn eerste stappen als ondernemer.

 

Bron: Tips en Advies

Het bedrag dat u krijgt aan toeslag, is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zelfstandig ondernemers kunnen hier zelf voor een deel invloed op uitoefenen. Hoe kunt u zich daardoor wat extra toeslag bezorgen?

In Nederland kennen we vier toeslagen.
De zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Of u toeslag krijgt, en zo ja hoeveel, is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zelfstandig ondernemers hebben het voordeel dat ze dit, veel meer dan werknemers, zelf kunnen beïnvloeden. Daardoor kunt u zichzelf in bepaalde situaties extra toeslag bezorgen. Hoe gaat dat in zijn werk? We zetten de zaken die van invloed zijn op uw inkomen eens bij elkaar. Zo behoudt u het overzicht en heeft u meteen iets om te bespreken met uw adviseur.

Waarom sturen met uw winst?

Als u in het ene jaar recht heeft op toeslag en het andere niet, kan het lonend zijn om uw winst te beïnvloeden. Dit kan zich voordoen als u bijvoorbeeld van een koophuis naar een huurwoning switcht of als uw kinderen wel of juist geen kinderopvang meer genieten. Het is dan lonend in het jaar dat u een of meer toeslagen geniet, uw winst zo laag mogelijk te houden. Welke mogelijkheden heeft u daartoe?

Oudedagsreserve.
U kunt ieder jaar opnieuw beslissen of u wel of niet doteert aan de oudedagsreserve, vaak nog beter bekend als FOR. U mag dan in 2016 9,8% in aftrek brengen op uw winst, met een maximum van € 8.774,-. De enige beperking is dat u niet voor een deel mag toevoegen, dus het is alles of niks.

Willekeurig afschrijven.
U kunt in bepaalde gevallen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen. Dit geldt voor bepaalde bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Deze kunt u voor 75% willekeurig afschrijven. Het geldt ook voor investeringen door beginnende ondernemers. U moet dan nog geen vijf jaar ondernemer zijn en maximaal twee keer de zelfstandigenaftrek hebben ontvangen. Starters kunnen bedrijfsmiddelen zelfs voor 100% willekeurig afschrijven. Willekeurig betekent dat u zelf mag weten wanneer u welk deel afschrijft, dus eerder maar ook later. U kunt zo dus optimaal sturen qua hoogte van de winst.

Voorzieningen en reserves.
U mag voor toekomstige uitgaven in een aantal gevallen nu al reserveren of een voorziening treffen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van het periodiek onderhoud van uw machines of aan het reserveren van gemaakte boekwinst via de herinvesteringsreserve. Een voorziening of reserve vormen, is niet verplicht. Bovendien kunt u bij het vormen van een voorziening ook nog inhalen over jaren waarin u nog geen voorziening had opgevoerd.

Haal kosten naar voren of stel ze uit.
U kunt kosten naar voren halen of ze juist uitstellen en zo over de jaarwisseling heen tillen. Denk aan het schilderen van uw bedrijfspand. Ze bepalen dan uw winst nog net in het ene jaar of juist in het volgende. Met name als bepaalde zaken niet acuut zijn, is dit een te overwegen mogelijkheid.

Privé doet ook mee

Net als iedereen kunt u daarnaast ook denken aan de aftrekposten in de privésfeer die uw belastbaar inkomen drukken, zoals ziektekosten of giften. Het laten renoveren van uw gebit bijvoorbeeld, kunt u het beste plannen in het jaar waarop u recht heeft op toeslagen. Ook kunt u net als ieder ander te betalen hypotheekrente maximaal een half jaar vooruit betalen.

 

Bron: Tips en Advies

U mag werknemers een belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer betalen. Maar wat zijn dan de gevolgen voor die reiskosten als er gecarpoold wordt? Waar moet u rekening mee houden?

Niet zo simpel. Er is een aantal situaties mogelijk waarmee u te maken krijgt als u reiskosten vergoedt en werknemers gaan carpoolen:

 1. Wie regelt het vervoer? Bent u dat of is dat een van uw werknemers? Als u dat bent, is er dan sprake van vervoer vanwege de werkgever?
 2. Eigenaar auto. Wordt er gereden met een auto van de zaak of van de werknemer?
 3. Bestuurder of meerijder? Welke regels gelden er voor de bestuurder en voor de meerijder?

Auto van de werknemer
Georganiseerd door werknemers.
Stel, een werknemer carpoolt met collega’s. U mag dan deze werknemer én degenen die meerijden onbelast € 0,19/km vergoeden. Let op.Dat mag alleen over de normale reisafstand van elke werknemer en niet over de omrijdkilometers om hem op te pikken.
Door u georganiseerd.
Heeft u als werkgever geregeld dat een werknemer enkele collega’s ophaalt, dan is er sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’. Let op. U mag dan alléén de bestuurder onbelast € 0,19/km vergoeden voor zijn normale rit en voor de extra kilometers die hij maakt om de collega’s op te halen. Tip. Werknemers mogen wel onderling afspreken dat ze de chauffeur een vergoeding betalen voor de moeite.

carpoolen vergoeding

Carpoolen met de auto van de zaak
Georganiseerd door werknemers.
Een werknemer met een auto van de zaak spreekt met collega’s af om ze op te halen. Deze bestuurder mag u dan géén onbelaste vergoeding geven; tenslotte rijdt deze in een auto van de zaak. De meerijders mag u echter wel de onbelaste vergoeding van € 0,19/km geven. De extra kilometers om de collega’s op te halen zijn privéritten.
Door u georganiseerd.
Als ú regelt dat een werknemer met een auto van de zaak collega’s ophaalt, is er weer sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’. Onbelaste reiskosten zijn dan niet toegestaan. Alleen in dit geval vormen de omrijdkilometers voor de chauffeur zakelijke kilometers.
Als werknemers met u meerijden?
Kunnen werknemers met u als ondernemer meerijden, dan is voor hen sprake van vervoer vanwege de werkgever. U mag de extra kilometers wel aanmerken als zakelijke ritten voor uzelf, maar als u de werknemer een vergoeding hiervoor geeft, is deze niet belastingvrij. Het maakt daarbij niet uit of u een auto van de zaak rijdt of een privéauto.
Méér dan € 0,19/km?
Als de vergoeding hoger is dan het onbelaste deel, moet u het meerdere als belast loon of eindheffingsloon aanmerken.

 

Bron: Tips en Advies

‘Effe’ digitaal aangifte doen.
Nu ondernemers digitaal hun aangifte indienen, is de verleiding wellicht nog groter dan voorheen: vul ‘gewoon’ ‘0’ inkomen of ‘0’ winst in en klik op verzenden. Zo doet u een ‘nihilaangifte’ en volgen er lekker (voorlopig) geen belastingaanslagen. Een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag, 29.03.2016(BRDHA:2015:15791) , leert opnieuw dat dit geen slimme handelswijze is.

Bewijs het maar!
Een echtpaar runt een schoonmaakbedrijf, vanaf 2004 in de vorm van een BV. De vrouw doet over 2003 geen aangifte inkomstenbelasting. Over 2005 dient zij een ‘nihilaangifte’ in. Bij de Belastingdienst gaan de alarmbellen af. De inspecteur schat over de verschillende jaren het inkomen en de winst en legt aanslagen op met zogenaamde ‘omkering van de bewijslast’ wegens het niet doen van de vereiste aangiften. De rechtbank steunt de inspecteur in die aanpak. Alle verweren over alsnog in aanmerking te nemen aftrekposten sneuvelen, met name omdat die ‘vereiste aangifte’ niet is gedaan.

Zorg dat uw belastingaangifte tijdig wordt ingediend op basis van werkelijke cijfers. Anders dreigen hoge (geschatte) aanslagen en boetes.

 

Bron: Tips en Advies

Sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor het ontslaan van werknemers. Ontslag via de rechter blijkt veel lastiger dan gedacht. Wat nu te doen?

Naar de rechter
Volgens de nieuwe wettelijke regels kan alleen via de kantonrechter een punt gezet worden achter het arbeidscontract in het geval van disfunctioneren van een werknemer. En dat is niet eenvoudig. Als werkgever moet u aannemelijk maken dat uw werknemer:

 1. onvoldoende functioneert; en
 2. door u op dat disfunctioneren is aangesproken. Dit kan door regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren en hiervan verslagen te maken; en
 3. genoeg gelegenheid is geboden om zich te verbeteren, maar daarin niet is geslaagd (werknemer en werkgever samen verbeterplan opstellen, evalueren verbeterplan en verslaglegging hiervan); en
 4. niet ongeschikt is omdat u de werknemer onvoldoende heeft geschoold. U dient de werknemer scholing of coaching aan te bieden om het functioneren te kunnen verbeteren; en
 5. binnen redelijke termijn niet herplaatsbaar is in een andere functie bij u.

  Rechter is streng
  Uit de rechtspraak vanaf 1 juli 2015 blijkt dat kantonrechters streng toetsen of er voldaan is aan de wettelijke eisen. Heeft de werkgever zijn dossier niet op orde en kan hij dus niet alle hierboven opgesomde aspecten aannemelijk maken, dan wordt het verzoek van de werkgever afgewezen. Begin daarom niet aan een procedure wanneer u niet over een volledig dossier beschikt. Betrek er een deskundig arbeidsjurist bij (wellicht van uw rechtsbijstandsverzekering of uw branche-organisatie) en vraag die eerst om een inschatting van uw proceskansen.

  Ontslag buiten de rechter om?
  Het is ook mogelijk om rechtstreeks met uw werknemer tot een vergelijk te komen. Bedenk wel dat (de juridisch adviseur van) uw werknemer ook weet of u wel of niet sterk staat bij de rechter. Een onvolledig ontslagdossier zal doorgaans leiden tot een (veel) hogere ontslagvergoeding. Waarom zou uw werknemer anders instemmen met een einde aan het arbeidscontract?

  Check vooraf of u de vijf genoemde omstandigheden kunt bewijzen. Onderling ‘regelen’ van een ontslag kan wel, maar zal zonder goed dossier duur uitpakken.

  Bron: Tips en Advies

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken.
Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

 • Molenakkers 23
  9411 NR
  Beilen

 • 0593 52 60 34
  06 41 78 41 09

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.