Voor een aantal fiscale faciliteiten geldt als eis dat u voldoende uren aan uw onderneming moet besteden. Daarbij rust de bewijslast op u, maar de fiscus moet wel de redelijkheid in acht nemen. Wat betekent dat in de praktijk?

Hoe zat dat ook alweer?
Voor een aantal belangrijke fiscale tegemoetkomingen geldt dat u minstens 1.225 uur in uw bedrijf moet werken. Dit ‘urencriterium’ geldt voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de S&O-aftrek en de meewerkaftrek. Alleen al de zelfstandigenaftrek levert u een aftrek op van € 7.280,-, dus uw belang is groot. De fiscus probeert te voorkomen dat de fiscale voordelen ook worden geclaimd indien hier geen recht op bestaat, maar gaat daarin soms te ver. Dit zagen we onlangs in een zaak voor de Rechtbank Noord-Nederland, 17.11.2016 (RBNNE:2016:4514) . Wat speelde er en wat heeft u eraan?

urenstaat

Uren geschat?
In de betreffende zaak ging het om iemand die als fotograaf actief was. Hij legde zich onder meer toe op het zelf fotograferen, maar ook op het organiseren van cursussen en fotostudiereizen. De uren die hij hieraan spendeerde, hield hij bij in zijn agenda.Hij registreerde voor het betreffende jaar een totaal van 1.246,5 uren. De fiscale winst bedroeg slechts € 2.650,-, onder meer door een zelfstandigenaftrek van destijds nog € 9.484,-. De inspecteur ging niet akkoord en stelde dat het opgevoerde aantal uren te veel gebaseerd was op schattingen.

Voor de OZB betaalt u voor een woning alleen de eigenarenheffing. Voor bedrijfspanden krijgt ook de gebruiker een aanslag. Maar hoe zit het bij een gecombineerd woon-werkpand en wanneer is een pand eigenlijk zelfstandig?

De WOZ-beschikking komt eraan.
Binnenkort vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus. Eigenaren van een woning ontvangen op basis van deze beschikking een aanslag OZB. Dat is ook zo voor een bedrijfspand, maar dan ontvangt daarnaast ook de gebruiker een aanslag. Bent u dat zelf, dan krijgt u ze dus beide. Het is daarom van belang om te weten hoe het zit met gecombineerde woon-bedrijfspanden en wanneer een pand voldoende zelfstandig is om een aparte WOZ-beschikking te krijgen.

Lees het hele artikel!

Kost filerijden u ook geld?
Overweegt u om wat vaker het openbaar vervoer te nemen? Als u in de file staat, kunt u immers niet werken. Het zijn verloren uren. Als u het aantal uren kunt inschatten, weet u ook hoeveel niet-facturabele uren u erbij krijgt en wat dat filerijden u kost. Hoe zit dat dan fiscaal en wat is handig om te weten?

Hoe zit dat met die € 0,19?
Zoals u weet mag u sowieso altijd € 0,19 per kilometer reiskosten in aftrek brengen op de winst. U hoeft geen bewijsdocument te kunnen overleggen, maar u moet wel een kilometer-administratie voeren die strookt met uw agenda. Het maakt daarbij niet uit of u met een privéauto, met de fiets of met het openbaar vervoer reist. Tip. Reiskosten mag u ook gerust aan uw klant doorberekenen. De fiscus ziet dit als omzet waarover u btw moet afdragen. Dat staat natuurlijk los van de reiskosten die u zelf aftrekt.

U wilt graag met uw klanten een relatie onderhouden en hen van tijd tot tijd leuke tips, nieuwtjes en aanbiedingen sturen. Dan moet u natuurlijk wel hun e-mailadressen hebben. Hoe verzamelt u die slim en vooral juridisch correct?

Waarom geven klanten hun e-mailadres?
Er zijn maar weinig klanten die hun e-mailadres prijsgeven omdat u het vraagt. Klanten geven hun e-mailadres omdat ze er iets voor terugverwachten. Tip. Als u om een e-mailadres vraagt, moet u iets in het vooruitzicht stellen. Denk aan korting, extra service of een klein geschenk. “Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang een gratis ...”

Wanneer vraagt u ernaar?

Factuurverplichting.
Als u verplicht bent een factuur uit te reiken, moet u ook aan de factuurvereisten voldoen. U bent niet altijd verplicht een factuur uit te reiken. Voor prestaties die btw-vrijgesteld zijn en voor Nederlandse particulieren hoeft u geen factuur uit te reiken. Aan ondernemers, rechtspersonen (bijvoorbeeld BV, stichting of vereniging) en bij afstandsverkopen moet u juist altijd facturen uitreiken.
Let op. Als u meestal ondernemers als afnemer heeft, moet u ook aan particulieren factureren.

De factuur is een belangrijk document in de btw. Niet voor niets zijn daar de nodige voorwaarden aan verbonden. Maar wat als uw factuur niet aan alle voorwaarden voldoet? Hoe zit het eigenlijk met elektronisch factureren?

Hoeksteen.
Waar het gezin de hoeksteen van de samenleving wordt genoemd, neemt de factuur deze plaats voor de btw in. Het is een belangrijk controlemiddel voor de Belastingdienst. Zowel bij de ondernemer die de factuur opstelt, als bij zijn afnemer die de btw in aftrek brengt.

Voorwaarden
Uw facturen moeten aan een heel wat voorwaarden voldoen. Naast uw naam, vestigingsadres en die van uw afnemer, moet u ook denken aan:

 • uw btw-nummer en soms dat van uw afnemer;
 • heldere omschrijving van leveringen/diensten;
 • vergoeding per btw-tarief of vrijstelling;
 • btw-tarief en btw-bedrag;
 • toepassing vrijstelling of bijzondere regelingen, zoals de verleggingsregeling (‘btw-verlegd’), intracommunautaire regeling, marge- of reisbureauregeling (‘bijzondere regeling gebruikte goederen/kunstvoorwerpen/voorwerpen van verzameling of antiquiteiten/reisbureaus’);
 • ‘factuur uitgereikt door afnemer’, indien van toepassing;
 • de gegevens van uw fiscaal vertegenwoordiger (veelal internationaal).

Een collega van u met een Vof meldde zich met een vraag. Zijn adviseur had beweerd dat een foute tenaamstelling op een factuur geen punt was. Is de naamsvermelding van één vennoot op de factuur dan fiscaal reeds voldoende?

Wat was de vraag?
Als u als ondernemer uw beroep uitoefent via een Vof, dan is voor de btw de Vof ‘de ondernemer’. Zo is het de Vof die de eventueel verschuldigde btw moet afdragen en de verrekenbare btw op kosten in aftrek kan brengen. Maar wat nu als er een factuur op uw naam is uitgesteld en niet op naam van de Vof? Mag u de btw hiervan nu wel of niet in aftrek nemen? En wat met de inkomstenbelasting? Mag u deze kosten wel of niet zakelijk opvoeren?

Factuur op naam van de vennoot
Btw op factuur.
Een Vof mag de btw op de zakelijke kosten die de vennoten op eigen naam hebben gemaakt in aftrek brengen. Zolang de facturen maar in de boekhouding van de Vof worden opgenomen, is de btw aftrekbaar. Dit zelfde geldt ook voor zakelijke abonnementen die op naam van een vennoot zijn afgesloten. Let op. Voor investeringsgoederen gelden andere regels. Maar als een investeringsfactuur op naam van een vennoot is uitgesteld, dan is door een speciale regeling van de staatssecretaris van Financiën onder bepaalde voorwaarden de aftrek van btw wel goedgekeurd.

Er kunnen ook niet-fiscale redenen zijn waarom een factuur niet op naam van een Vof staat, bijvoorbeeld omdat bij sommige diensten een bedrijfsnaam betekent dat er een ‘zakelijk’ contract moet worden gesloten tegen soms hogere kosten. Daarover een volgende keer meer.

Wat houdt die regeling in?
Zo mag de Vof in de volgende situaties de btw van investeringsgoederen in aftrek brengen, ook als de factuur op naam van een vennoot staat:

 1. als het investeringsgoed binnen de Vof gebruikt wordt voor met btw-belaste prestaties, als de speciale regeling niet kan worden toegepast en als u als vennoot voor het gebruik van uw investeringsgoed binnen de Vof geen vergoeding van de Vof ontvangt. Als u het investeringsgoed bijvoorbeeld tegen een vergoeding verhuurt aan de Vof, is de speciale regeling niet van toepassing, tenzij de vergoeding winstafhankelijk is gemaakt;
 2. als de Vof de btw alle rechten en verplichtingen met betrekking tot het investeringsgoed op zich neemt. Dit betekent onder andere dat bij verkoop van het investeringsgoed de Vof in beginsel een btw-factuur uit zal moeten reiken;
 3. de Vof zal ook moeten controleren en bijhouden of de btw terecht in aftrek is gebracht. De facturen die betrekking hebben op het investeringsgoed, dienen te worden opgenomen in de boekhouding van de Vof.

Verstandiger?
Bij samenwerkingsverbanden verdient de tenaamstelling van het samenwerkingsverband de voorkeur. Zo voorkomt u discussies en komt de aftrek van btw niet in het geding. Tip. Voorkom al dat fiscale gedoe en zorg dat u altijd btw-nota’s ontvangt waarop de naam van uw Vof (bedrijf) staat en niet uw eigen naam.

En voor de inkomstenbelasting (IB)?
Voor de IB moet u aannemelijk maken dat het zakelijke kosten betreft voor de Vof. Voor gemengde kosten of kosten waar een privékarakter aan hangt, wordt het aantonen van zakelijk nut lastiger als de factuur op naam van een vennoot is uitgesteld. Daarom geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen.

Als een factuur voor uw bedrijf een keer op uw naam is gesteld, is er nog geen man overboord voor de aftrek van btw en de kostenaftrek in de IB. Voorkom echter dat daar lastige vragen over ontstaan bij een controle en zorg ervoor dat inkomende facturen altijd op naam van uw bedrijf zijn gesteld.

 

Bron: Tips en Advies

Als u als zzp’er een onderneming heeft, moet u over uw omzet belasting betalen. Maar hoe zit dat met de kosten die u maakt? Kan uw opdrachtgever die onbelast aan u vergoeden, net als bij een werknemer? Hoe gaat dat eigenlijk?

U wordt als zzp’er ingehuurd.
De zakelijke kosten die een zzp’er maakt, kunnen niet belastingvrij vergoed worden door de opdrachtnemer. Deze ontvangt dus altijd een factuur inclusief alle kosten. Deze kosten komen wel in aftrek van de winst, waardoor hetzelfde effect bereikt wordt. U betaalt immers belasting over uw netto-opbrengst. Daarvoor is het noodzakelijk dat u uw kosten goed specificeert. Zakelijke kosten zijn namelijk aftrekbaar, maar privékosten niet. Daar tussenin zitten de zogenaamde gemengde kosten. Dit zijn zakelijke kosten waarin ook een privé-element zit. Deze kosten zijn deels aftrekbaar.

Zakelijke kosten
Zakelijke kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van uw inkoop. Voor de schilder zijn dit bijvoorbeeld de kosten van de gebruikte verf en de kwasten. Hiervan zijn de kosten dus gewoon aftrekbaar.

Privékosten?
Privékosten zijn niet aftrekbaar, zoals bijvoorbeeld de kosten van kinderopvang. Zelfs als u van kinderopvang gebruikmaakt vanwege uw werkzaamheden buiten de deur, is dit een privé-uitgave en dus zijn deze kosten niet aftrekbaar. Om u toch in deze kosten tegemoet te komen is de kinderopvangtoeslag uitgevonden.
Gemengde kosten?
Gemengde kosten zijn deels zakelijk, maar kennen ook een privé-element. Denk aan de lunch onderweg naar een klant. U luncht buiten de deur vanwege zakelijke redenen, maar u heeft er ook in privé voordeel van, want u hoeft thuis niet meer te lunchen. Daarom zijn dit soort kosten in beginsel voor 73,5% aftrekbaar. De rest, 26,5%, is niet aftrekbaar, waardoor het voordeel wordt gecompenseerd. U kunt er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500,- niet in aftrek te brengen.
Tip. Dit is alleen voordeliger als al uw gemengde kosten in een jaar meer dan € 16.981,- bedragen. Dat zal voor de meeste zzp’ers niet het geval zijn.

En de btw dan?
Ook voor de btw geldt dat de btw op zakelijke uitgaven verrekenbaar is met de btw die u over uw omzet afdraagt, maar niet de btw over privé-uitgaven. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat u zelf btw-belaste prestaties levert. Gebruikt u goederen zowel zakelijk als privé, dan is alleen de btw op het zakelijke deel aftrekbaar. Zoals de btw op het fototoestel van de fotograaf, die datzelfde toestel ook wel eens privé gebruikt. Het zakelijk en privégebruik moet u dan zo goed mogelijk schatten.
Let op. Houd in de gaten dat voor de aftrek altijd een factuur vereist is die op naam van uw bedrijf staat.

Niet hetzelfde als ...
De regels voor de btw zijn overigens niet gelijk aan die voor de winstbelasting. Zo is de btw op horeca-uitgaven voor uzelf niet aftrekbaar en dus ook niet voor 73,5%.

Zo houdt u het overzicht ...
Zakelijke kosten zijn dus aftrekbaar en verlagen uw winst, maar dan moet u ze wel aan kunnen tonen. Bonnen dient u dus zorgvuldig te bewaren en in te (laten) boeken, zodat bij het doen van uw aangifte duidelijk is welke zakelijke kosten u gemaakt heeft. Zo is het dus belangrijk om te weten of uw factuur van de boekhandel een zakelijk boek betreft of een privé-uitgave, ongeacht of u die kosten doorberekent aan uw klant.

Kosten die u doorberekent aan uw klant, behoren tot uw (belaste) omzet. Of u de kosten die u zelf maakte vervolgens ook van uw winst kunt aftrekken, hangt af van de aftrekbaarheid van die kosten. Zo is het dus belangrijk om te weten of uw factuur van de boekhandel een zakelijk boek betreft of een privé-uitgave.

 

Bron: Tips en Advies

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken.
Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

 • Molenakkers 23
  9411 NR
  Beilen

 • 0593 52 60 34
  06 41 78 41 09

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.